بسیج دانشجویی تشکلی انقلابی و پویا است/ ترویج گفتمان بسیجی با دفاع از نظام اسلامی از منویات رهبری است

بسیج دانشجویی تشکلی انقلابی و پویا است/ ترویج گفتمان بسیجی با دفاع از نظام اسلامی از منویات رهبری است
معاون فرهنگی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، بسیج دانشجویی را تشکلی انقلابی و پویا برشمرد و ترویج گفتمان بسیجی را با استفاده از روش‌های منطقی و دفاع از نظم اسلامی ازجمله مهم‌ترین موضوعات منویات مقام معظم رهبری مطرح کرد.

بسیج دانشجویی تشکلی انقلابی و پویا است/ ترویج گفتمان بسیجی با دفاع از نظام اسلامی از منویات رهبری است

معاون فرهنگی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، بسیج دانشجویی را تشکلی انقلابی و پویا برشمرد و ترویج گفتمان بسیجی را با استفاده از روش‌های منطقی و دفاع از نظم اسلامی ازجمله مهم‌ترین موضوعات منویات مقام معظم رهبری مطرح کرد.
بسیج دانشجویی تشکلی انقلابی و پویا است/ ترویج گفتمان بسیجی با دفاع از نظام اسلامی از منویات رهبری است

اسکای نیوز

View more posts from this author