بسیج پیشتاز در اقتصاد مقاومتی است

بسیج پیشتاز در اقتصاد مقاومتی است
مسؤول بسیج سازندگی سپاه ناحیه بهبهان گفت: بسیج سازندگی سپاه ناحیه بهبهان آمادگی لازم در اجرای اقتصاد مقاومتی با پرداخت وام‌های اقتصاد مقاومتی به بسیجیان جهت اشتغال‌زایی اقدام کند.

بسیج پیشتاز در اقتصاد مقاومتی است

مسؤول بسیج سازندگی سپاه ناحیه بهبهان گفت: بسیج سازندگی سپاه ناحیه بهبهان آمادگی لازم در اجرای اقتصاد مقاومتی با پرداخت وام‌های اقتصاد مقاومتی به بسیجیان جهت اشتغال‌زایی اقدام کند.
بسیج پیشتاز در اقتصاد مقاومتی است

View more posts from this author