بصیرت در تداوم کار شبکه ناظران شورای نگهبان الزامی است

بصیرت در تداوم کار شبکه ناظران شورای نگهبان الزامی است
مدیرکل خدمات و پشتیبانی شورای نگهبان کشور گفت: بصیرت در تداوم کار شبکه ناظران شورای نگهبان امری الزامی است.

بصیرت در تداوم کار شبکه ناظران شورای نگهبان الزامی است

مدیرکل خدمات و پشتیبانی شورای نگهبان کشور گفت: بصیرت در تداوم کار شبکه ناظران شورای نگهبان امری الزامی است.
بصیرت در تداوم کار شبکه ناظران شورای نگهبان الزامی است

خبرگزاری مهر

View more posts from this author