بنای یادمان شهدای گمنام سرابله 10 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

بنای یادمان شهدای گمنام سرابله 10 درصد پیشرفت فیزیکی دارد
شهردار سرابله گفت: بنای یادمان شهدای گمنام سرابله 10 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

بنای یادمان شهدای گمنام سرابله 10 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

شهردار سرابله گفت: بنای یادمان شهدای گمنام سرابله 10 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
بنای یادمان شهدای گمنام سرابله 10 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

View more posts from this author