بنیاد مسکن در بهسازی روستایی موفق عمل بوده است

بنیاد مسکن در بهسازی روستایی موفق عمل بوده است
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار همدان، یکی از نیازهای اساسی روستاییان را بهسازی روستایی دانست و گفت: بنیاد مسکن با کار مهندسی و فنی در اجرای این پروژه موفق عمل کرده است.

بنیاد مسکن در بهسازی روستایی موفق عمل بوده است

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار همدان، یکی از نیازهای اساسی روستاییان را بهسازی روستایی دانست و گفت: بنیاد مسکن با کار مهندسی و فنی در اجرای این پروژه موفق عمل کرده است.
بنیاد مسکن در بهسازی روستایی موفق عمل بوده است

عکس جدید اینستاگرام

View more posts from this author