بهبود وضعیت پناهندگان نیازمند همکاری بین‌المللی/ یک‌میلیون پناهنده در ایران حضور دارند

بهبود وضعیت پناهندگان نیازمند همکاری بین‌المللی/ یک‌میلیون پناهنده در ایران حضور دارند
رئیس دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان بهبود وضعیت پناهندگان در ایران را نیازمند همکاری بین‌المللی دانست، چراکه ایران با پذیرش یک‌میلیون پناهنده چهارمین کشور پناهنده‌پذیر دنیا به شمار می‌رود.

بهبود وضعیت پناهندگان نیازمند همکاری بین‌المللی/ یک‌میلیون پناهنده در ایران حضور دارند

رئیس دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان بهبود وضعیت پناهندگان در ایران را نیازمند همکاری بین‌المللی دانست، چراکه ایران با پذیرش یک‌میلیون پناهنده چهارمین کشور پناهنده‌پذیر دنیا به شمار می‌رود.
بهبود وضعیت پناهندگان نیازمند همکاری بین‌المللی/ یک‌میلیون پناهنده در ایران حضور دارند

View more posts from this author