بهره‌برداری از بوستان مالکانه قزوین تا 15 خرداد ماه

بهره‌برداری از بوستان مالکانه قزوین تا 15 خرداد ماه
رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر قزوین گفت: پیش‌بینی می‌شود بوستان مالکانه در مینودر تا 15 خرداد ماه سال جاری به بهره‌برداری fرسد.

بهره‌برداری از بوستان مالکانه قزوین تا 15 خرداد ماه

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر قزوین گفت: پیش‌بینی می‌شود بوستان مالکانه در مینودر تا 15 خرداد ماه سال جاری به بهره‌برداری fرسد.
بهره‌برداری از بوستان مالکانه قزوین تا 15 خرداد ماه

بازی

View more posts from this author