بهره‌برداری از 85 طرح در عتبات عالیات عراق

بهره‌برداری از 85 طرح در عتبات عالیات عراق
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات فارس گفت: از ابتدای تشکیل ستاد بازسازی عتبات عالیات این استان تاکنون از سوی استادکاران، هنرمندان فارس و با کمک خیران 85 طرح اماکن مقدس عتبات عالیات در عراق مرمت، بازسازی و ساخته شده است.

بهره‌برداری از 85 طرح در عتبات عالیات عراق

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات فارس گفت: از ابتدای تشکیل ستاد بازسازی عتبات عالیات این استان تاکنون از سوی استادکاران، هنرمندان فارس و با کمک خیران 85 طرح اماکن مقدس عتبات عالیات در عراق مرمت، بازسازی و ساخته شده است.
بهره‌برداری از 85 طرح در عتبات عالیات عراق

باران دانلود

View more posts from this author