بهره‌برداری از 9.3 میلیارد ریال طرح رفاهی خدماتی در سیرجان

بهره‌برداری از 9.3 میلیارد ریال طرح رفاهی خدماتی در سیرجان
معاون برنامه‌ریزی عمرانی فرماندار سیرجان گفت: در نخستین رور از هفته دولت 9 میلیارد و 300 میلیون ریال طرح رفاهی خدماتی در شهرستان سیرجان به بهره‌برداری رسید.

بهره‌برداری از 9.3 میلیارد ریال طرح رفاهی خدماتی در سیرجان

معاون برنامه‌ریزی عمرانی فرماندار سیرجان گفت: در نخستین رور از هفته دولت 9 میلیارد و 300 میلیون ریال طرح رفاهی خدماتی در شهرستان سیرجان به بهره‌برداری رسید.
بهره‌برداری از 9.3 میلیارد ریال طرح رفاهی خدماتی در سیرجان

اتوبیوگرافی

View more posts from this author