بهره‌مندی از نظرات بزرگان حوزه در تدوین برنامه قم 1414

بهره‌مندی از نظرات بزرگان حوزه در تدوین برنامه قم 1414
شهردار قم با اشاره به تدوین برنامه قم 1414 که چشم انداز 20 ساله شهر قم است، بر بهره‌مندی از نظرات بزرگان حوزه و مراجع تقلید در تدوین این برنامه تاکید کرد.

بهره‌مندی از نظرات بزرگان حوزه در تدوین برنامه قم 1414

شهردار قم با اشاره به تدوین برنامه قم 1414 که چشم انداز 20 ساله شهر قم است، بر بهره‌مندی از نظرات بزرگان حوزه و مراجع تقلید در تدوین این برنامه تاکید کرد.
بهره‌مندی از نظرات بزرگان حوزه در تدوین برنامه قم 1414

بک لینک

View more posts from this author