بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری روستاهای مهدی‌شهر

بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری روستاهای مهدی‌شهر
فرماندار شهرستان مهدی‌شهر گفت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری روستاهای این شهرستان بهترین راه برای ایجاد اشتغال و درآمد است.

بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری روستاهای مهدی‌شهر

فرماندار شهرستان مهدی‌شهر گفت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری روستاهای این شهرستان بهترین راه برای ایجاد اشتغال و درآمد است.
بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری روستاهای مهدی‌شهر

بازار بورس

View more posts from this author