بهره‌گیری درست از ظرفیت‌ها و مدیریت درست منابع در دستور کار است

بهره‌گیری درست از ظرفیت‌ها و مدیریت درست منابع در دستور کار است
فرماندار شهرستان ری گفت: در سال 95 با شناسایی ظرفیت‌ها و مدیریت درست منابع با بسیج امکانات در جهت توسعه و پیشرفت شهرستان ری قدم برمی‌داریم.

بهره‌گیری درست از ظرفیت‌ها و مدیریت درست منابع در دستور کار است

فرماندار شهرستان ری گفت: در سال 95 با شناسایی ظرفیت‌ها و مدیریت درست منابع با بسیج امکانات در جهت توسعه و پیشرفت شهرستان ری قدم برمی‌داریم.
بهره‌گیری درست از ظرفیت‌ها و مدیریت درست منابع در دستور کار است

عکس های داغ جدید

کانون نماز

View more posts from this author