بهسازی مدارس استثنایی جنوب تهران در اولویت است

بهسازی مدارس استثنایی جنوب تهران در اولویت است
شهردار منطقه 20 از آغاز فعالیت‌های عمرانی و بهسازی محیطی در مدارس استثنایی این منطقه جنوبی خبر داد.

بهسازی مدارس استثنایی جنوب تهران در اولویت است

شهردار منطقه 20 از آغاز فعالیت‌های عمرانی و بهسازی محیطی در مدارس استثنایی این منطقه جنوبی خبر داد.
بهسازی مدارس استثنایی جنوب تهران در اولویت است

View more posts from this author