به ازای هر 3هزار نفر جمعیت در کشور یک دندانپزشک وجود دارد

به ازای هر 3هزار نفر جمعیت در کشور یک دندانپزشک وجود دارد
دبیر شورای آموزش و تخصصی دندانپزشکی کشور گفت: در حال حاضر به ازای هر 3هزار نفر جمعیت در کشور یک دندانپزشک وجود دارد در حالی که در رشته‌های پزشکی این ضریب پایین‌تر است.

به ازای هر 3هزار نفر جمعیت در کشور یک دندانپزشک وجود دارد

دبیر شورای آموزش و تخصصی دندانپزشکی کشور گفت: در حال حاضر به ازای هر 3هزار نفر جمعیت در کشور یک دندانپزشک وجود دارد در حالی که در رشته‌های پزشکی این ضریب پایین‌تر است.
به ازای هر 3هزار نفر جمعیت در کشور یک دندانپزشک وجود دارد

فیلم سریال آهنگ

View more posts from this author