به خادمی حریم امن الهی افتخار کنیم

به خادمی حریم امن الهی افتخار کنیم
دهه غبارروبی مساجد، این فضاهای معنوی را برای استقبال از دل‎های پاک روزه‎داران مومن در شب‎ها و روزهای مناجات و دعا و نماز آماده و مهیا می‎کند، تا نفس‎های گرم روزه‎داران درگاه الهی در حریمی معنوی به عطر خوشبوی بهشتی معطر شود.

به خادمی حریم امن الهی افتخار کنیم

دهه غبارروبی مساجد، این فضاهای معنوی را برای استقبال از دل‎های پاک روزه‎داران مومن در شب‎ها و روزهای مناجات و دعا و نماز آماده و مهیا می‎کند، تا نفس‎های گرم روزه‎داران درگاه الهی در حریمی معنوی به عطر خوشبوی بهشتی معطر شود.
به خادمی حریم امن الهی افتخار کنیم

بازی

View more posts from this author