به ورزشکاران خوزستانی مدال‌آور در پارالمپیک پاداش ویژه داده خواهد شد

به ورزشکاران خوزستانی مدال‌آور در پارالمپیک پاداش ویژه داده خواهد شد
استاندار خوزستان گفت: در پارالمپیک به هرکدام از ورزشکارانی که مدال‌های طلا، نقره و برنز کسب کنند به ترتیب 10 میلیون تومان اضافه بر 20، 10 و 5 میلیون تومان دریافتی آنها خواهیم داد.

به ورزشکاران خوزستانی مدال‌آور در پارالمپیک پاداش ویژه داده خواهد شد

استاندار خوزستان گفت: در پارالمپیک به هرکدام از ورزشکارانی که مدال‌های طلا، نقره و برنز کسب کنند به ترتیب 10 میلیون تومان اضافه بر 20، 10 و 5 میلیون تومان دریافتی آنها خواهیم داد.
به ورزشکاران خوزستانی مدال‌آور در پارالمپیک پاداش ویژه داده خواهد شد

عکس جدید اینستاگرام

View more posts from this author