بوستان غدیر به قطب تفریحی قم تبدیل شود

بوستان غدیر به قطب تفریحی قم تبدیل شود
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم گفت: بوستان غدیر می‌تواند به قطب تفریحی و گردشگری قم تبدیل شود.

بوستان غدیر به قطب تفریحی قم تبدیل شود

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم گفت: بوستان غدیر می‌تواند به قطب تفریحی و گردشگری قم تبدیل شود.
بوستان غدیر به قطب تفریحی قم تبدیل شود

دانلود موزیک

View more posts from this author