بومی‌سازی تکنولوژی روز دنیا در بازسازی شبکه فاضلاب اصفهان

بومی‌سازی تکنولوژی روز دنیا در بازسازی شبکه فاضلاب اصفهان
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: از کارشناسان آبفا استان اصفهان خواسته می‌شود با دانش نوین به خوبی آشنا شوند و آن را در اختیار دیگر فعالان صنعت در نقاط دیگر کشور قرار دهند که با انجام این اقدام به نوعی بومی‌سازی تکنولوژی نوین بازسازی شبکه فاضلاب در اصفهان صورت می‌گیرد.

بومی‌سازی تکنولوژی روز دنیا در بازسازی شبکه فاضلاب اصفهان

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: از کارشناسان آبفا استان اصفهان خواسته می‌شود با دانش نوین به خوبی آشنا شوند و آن را در اختیار دیگر فعالان صنعت در نقاط دیگر کشور قرار دهند که با انجام این اقدام به نوعی بومی‌سازی تکنولوژی نوین بازسازی شبکه فاضلاب در اصفهان صورت می‌گیرد.
بومی‌سازی تکنولوژی روز دنیا در بازسازی شبکه فاضلاب اصفهان

View more posts from this author