بوم‌گردی در همدان غنی نیست/ وجود بیش از 300 سمن در همدان

بوم‌گردی در همدان غنی نیست/ وجود بیش از 300 سمن در همدان
معاون سیاسی ـ امنیتی استاندار همدان در خصوص بوم گردی در همدان نیز توجه به این امر را مهم دانست و گفت: استان همدان در زمینه بوم‌گردی غنی نیست که این امر می‌طلبد به این موضوع بیشتر توجه شود.

بوم‌گردی در همدان غنی نیست/ وجود بیش از 300 سمن در همدان

معاون سیاسی ـ امنیتی استاندار همدان در خصوص بوم گردی در همدان نیز توجه به این امر را مهم دانست و گفت: استان همدان در زمینه بوم‌گردی غنی نیست که این امر می‌طلبد به این موضوع بیشتر توجه شود.
بوم‌گردی در همدان غنی نیست/ وجود بیش از 300 سمن در همدان

View more posts from this author