بیشترین استفاده از باند ناف خون جهت درمان سرطان خون است

بیشترین استفاده از باند ناف خون جهت درمان سرطان خون است
مسؤول فنی شرکت فناوری بن یاخته‌های موسسه رویان گفت: برای درمان سرطان خون بیشترین استفاده از باند ناف خون در کشور می‌شود.

بیشترین استفاده از باند ناف خون جهت درمان سرطان خون است

مسؤول فنی شرکت فناوری بن یاخته‌های موسسه رویان گفت: برای درمان سرطان خون بیشترین استفاده از باند ناف خون در کشور می‌شود.
بیشترین استفاده از باند ناف خون جهت درمان سرطان خون است

موزیک جوان

View more posts from this author