بیماری‌ قلبی و عروقی قاتل اصلی گلستانی‎ها است

بیماری‌ قلبی و عروقی قاتل اصلی گلستانی‎ها است
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان گفت: بر اساس آمار ارائه شده از سازمان ثبت احوال استان، عامل بیشتر مرگ و میر گلستانی‎ها، بیماری‎های قلبی و عروقی بوده است.

بیماری‌ قلبی و عروقی قاتل اصلی گلستانی‎ها است

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان گفت: بر اساس آمار ارائه شده از سازمان ثبت احوال استان، عامل بیشتر مرگ و میر گلستانی‎ها، بیماری‎های قلبی و عروقی بوده است.
بیماری‌ قلبی و عروقی قاتل اصلی گلستانی‎ها است

تلگرام

View more posts from this author