بیکاری به رغم وجود ظرفیت‌های مختلف در آذربایجان غربی قابل‌قبول نیست

بیکاری به رغم وجود ظرفیت‌های مختلف در آذربایجان غربی قابل‌قبول نیست
دبیرکل انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه گفت: بیکاری جوانان به رغم اینکه ظرفیت‌های مختلفی در آذربایجان غربی وجود دارد قابل قبول نیست.

بیکاری به رغم وجود ظرفیت‌های مختلف در آذربایجان غربی قابل‌قبول نیست

دبیرکل انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه گفت: بیکاری جوانان به رغم اینکه ظرفیت‌های مختلفی در آذربایجان غربی وجود دارد قابل قبول نیست.
بیکاری به رغم وجود ظرفیت‌های مختلف در آذربایجان غربی قابل‌قبول نیست

View more posts from this author