بی‌آبی کابوسی است بر جان مردمان بشاگرد…! / روستائیان در آستانه کوچ اجباری

بی‌آبی کابوسی است بر جان مردمان بشاگرد…! / روستائیان در آستانه کوچ اجباری
خشکسالی 15 سال ‌هاست و نهه هرمزگان 167 روستا و دو شهر بشاگرد را دچار کمبود شدید آب آشامیدنی کرده است و برخی از روستاها در آستانه خالی‌شدن هستند.

بی‌آبی کابوسی است بر جان مردمان بشاگرد…! / روستائیان در آستانه کوچ اجباری

خشکسالی 15 سال ‌هاست و نهه هرمزگان 167 روستا و دو شهر بشاگرد را دچار کمبود شدید آب آشامیدنی کرده است و برخی از روستاها در آستانه خالی‌شدن هستند.
بی‌آبی کابوسی است بر جان مردمان بشاگرد…! / روستائیان در آستانه کوچ اجباری

دانلود سریال و آهنگ

View more posts from this author