تأمین نقدینگی برای رونق واحدهای تولیدی و صنعتی فیروزکوه

تأمین نقدینگی برای رونق واحدهای تولیدی و صنعتی فیروزکوه
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان فیروزکوه از ایجاد رونق از طریق تأمین نقدینگی برای واحدهای تولیدی و صنعتی این شهرستان خبر داد.

تأمین نقدینگی برای رونق واحدهای تولیدی و صنعتی فیروزکوه

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان فیروزکوه از ایجاد رونق از طریق تأمین نقدینگی برای واحدهای تولیدی و صنعتی این شهرستان خبر داد.
تأمین نقدینگی برای رونق واحدهای تولیدی و صنعتی فیروزکوه

View more posts from this author