تامین وثیقه واحدهای صنعتی از سوی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری

تامین وثیقه واحدهای صنعتی از سوی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری
مسؤول صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری استان یزد از تامین کسری وثیقه واحدهای صنعتی کوچک و متوسط از سوی این صندوق خبر داد.

تامین وثیقه واحدهای صنعتی از سوی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری

مسؤول صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری استان یزد از تامین کسری وثیقه واحدهای صنعتی کوچک و متوسط از سوی این صندوق خبر داد.
تامین وثیقه واحدهای صنعتی از سوی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری

دانلود ها پلاس

View more posts from this author