تاکید رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس بر اجرای سریع شهرک صنعتی اسکو

تاکید رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس بر اجرای سریع شهرک صنعتی اسکو
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تسریع در اجرای شهرک صنعتی اسکو تاکید کرد.

تاکید رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس بر اجرای سریع شهرک صنعتی اسکو

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تسریع در اجرای شهرک صنعتی اسکو تاکید کرد.
تاکید رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس بر اجرای سریع شهرک صنعتی اسکو

دانلود فیلم

باران دانلود

View more posts from this author