تبدیل آرامستان قدیمی مرودشت به بوستان مذهبی

تبدیل آرامستان قدیمی مرودشت به بوستان مذهبی
عضو شورای اسلامی شهر مرودشت خواستار تبدیل آرامستان قدیمی این شهر به بوستان مذهبی شد.

تبدیل آرامستان قدیمی مرودشت به بوستان مذهبی

عضو شورای اسلامی شهر مرودشت خواستار تبدیل آرامستان قدیمی این شهر به بوستان مذهبی شد.
تبدیل آرامستان قدیمی مرودشت به بوستان مذهبی

View more posts from this author