تبدیل خیابان‌های شهر به پیست موتورسواران نمایشی

تبدیل خیابان‌های شهر به پیست موتورسواران نمایشی
طبق آمار در شهر قم 350 هزار موتور سیکلت تردد داد که این رقم نشان‌دهنده وضعیت خاص ترافیکی خیابان‌های شهر قم است. پزشکی قانونی نیز میزان تلفات حاصل از موتورسیکلت‌ها توسط افراد پایین‌تر از 30 سال را 60 درصد عنوان می‌کند.

تبدیل خیابان‌های شهر به پیست موتورسواران نمایشی

طبق آمار در شهر قم 350 هزار موتور سیکلت تردد داد که این رقم نشان‌دهنده وضعیت خاص ترافیکی خیابان‌های شهر قم است. پزشکی قانونی نیز میزان تلفات حاصل از موتورسیکلت‌ها توسط افراد پایین‌تر از 30 سال را 60 درصد عنوان می‌کند.
تبدیل خیابان‌های شهر به پیست موتورسواران نمایشی

پرس نیوز

View more posts from this author