تبریز موانع تولید را از سر راه سرمایه‌گذاران ترک برمی‌دارد

تبریز موانع تولید را از سر راه سرمایه‌گذاران ترک برمی‌دارد
دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی گفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با برگزاری نشست‌های منظم با تولیدکنندگان و مدیران مرتبط تلاش دارد موانع تولید را از سر راه سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی بردارد.

تبریز موانع تولید را از سر راه سرمایه‌گذاران ترک برمی‌دارد

دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی گفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با برگزاری نشست‌های منظم با تولیدکنندگان و مدیران مرتبط تلاش دارد موانع تولید را از سر راه سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی بردارد.
تبریز موانع تولید را از سر راه سرمایه‌گذاران ترک برمی‌دارد

بازی

View more posts from this author