تجلیل از راهداران و رانندگان نمونه خراسان جنوبی

تجلیل از راهداران و رانندگان نمونه خراسان جنوبی
به مناسبت هفته حمل و نقل، رانندگان و راهداری از تعدادی راهدار و راننده نمونه استان خراسان جنوبی تجلیل به عمل آمد.

تجلیل از راهداران و رانندگان نمونه خراسان جنوبی

به مناسبت هفته حمل و نقل، رانندگان و راهداری از تعدادی راهدار و راننده نمونه استان خراسان جنوبی تجلیل به عمل آمد.
تجلیل از راهداران و رانندگان نمونه خراسان جنوبی

View more posts from this author