تجمیع 160 میلیون مترمکعب آب در سدهای بافت و رابر آبی برای هلیل‌رود نمی‌ماند/باید منتظر دریاچه ارومیه دیگری در جازموریان باشیم

تجمیع 160 میلیون مترمکعب آب در سدهای بافت و رابر آبی برای هلیل‌رود نمی‌ماند/باید منتظر دریاچه ارومیه دیگری در جازموریان باشیم
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی گفت: حدود 120 میلیون مترمکعب آب در آینده در سد صفارود و 40 میلیون متر مکعب در سد بافت تجمیع می شود و اگر 160 میلیون مترمکعب آب را از هلیل بگیرید، چیزی از آن باقی نمی‌ماند.

تجمیع 160 میلیون مترمکعب آب در سدهای بافت و رابر آبی برای هلیل‌رود نمی‌ماند/باید منتظر دریاچه ارومیه دیگری در جازموریان باشیم

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی گفت: حدود 120 میلیون مترمکعب آب در آینده در سد صفارود و 40 میلیون متر مکعب در سد بافت تجمیع می شود و اگر 160 میلیون مترمکعب آب را از هلیل بگیرید، چیزی از آن باقی نمی‌ماند.
تجمیع 160 میلیون مترمکعب آب در سدهای بافت و رابر آبی برای هلیل‌رود نمی‌ماند/باید منتظر دریاچه ارومیه دیگری در جازموریان باشیم

View more posts from this author