تحویل اعتبارنامه منتخبین دهمین انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه همدان و فامنین

تحویل اعتبارنامه منتخبین دهمین انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه همدان و فامنین
فرماندار همدان گفت: اعتبارنامه منتخبین دهمین دوره انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه همدان و فامنین به منتخبان تحویل داده شد.

تحویل اعتبارنامه منتخبین دهمین انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه همدان و فامنین

فرماندار همدان گفت: اعتبارنامه منتخبین دهمین دوره انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه همدان و فامنین به منتخبان تحویل داده شد.
تحویل اعتبارنامه منتخبین دهمین انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه همدان و فامنین

میهن دانلود

موزیک جوان

View more posts from this author