تحویل طرح قرار گرفتن غسالان جزو مشاغل سخت و زیان‌آور به مجلس

تحویل طرح قرار گرفتن غسالان جزو مشاغل سخت و زیان‌آور به مجلس
مدیرعامل اتحادیه آرامستان‌های کشور گفت: یکی از موضوعات مهم قابل بحث شغل سخت و زیان‌آور غسالان در کشور است که موارد به‌صورت مکتوب به صحن علنی مجلس تحویل داده شد.

تحویل طرح قرار گرفتن غسالان جزو مشاغل سخت و زیان‌آور به مجلس

مدیرعامل اتحادیه آرامستان‌های کشور گفت: یکی از موضوعات مهم قابل بحث شغل سخت و زیان‌آور غسالان در کشور است که موارد به‌صورت مکتوب به صحن علنی مجلس تحویل داده شد.
تحویل طرح قرار گرفتن غسالان جزو مشاغل سخت و زیان‌آور به مجلس

موسیقی

View more posts from this author