تخصیص ردیف بودجه 500 میلیارد ریالی برای زیرساخت‌های خرمشهر

تخصیص ردیف بودجه 500 میلیارد ریالی برای زیرساخت‌های خرمشهر
معاون امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری منطقه آزاد اروند گفت: با توجه به پیگیری‌های متعدد مقرر شد که بودجه 500 میلیارد ریالی برای زیرساخت‌های خرمشهر داده شود.

تخصیص ردیف بودجه 500 میلیارد ریالی برای زیرساخت‌های خرمشهر

معاون امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری منطقه آزاد اروند گفت: با توجه به پیگیری‌های متعدد مقرر شد که بودجه 500 میلیارد ریالی برای زیرساخت‌های خرمشهر داده شود.
تخصیص ردیف بودجه 500 میلیارد ریالی برای زیرساخت‌های خرمشهر

روزنامه قانون

View more posts from this author