تخلیه زباله‌ها و مشکلات زیست‌محیطی در رفسنجان

تخلیه زباله‌ها و مشکلات زیست‌محیطی در رفسنجان
تخلیه زباله‌ها در محورهای ارتباطی به‌ ویژه کنار جاده‌ها سبب ایجاد مشکلات بهداشتی و تجمع سگ‌های ولگرد در رفسنجان شده است.

تخلیه زباله‌ها و مشکلات زیست‌محیطی در رفسنجان

تخلیه زباله‌ها در محورهای ارتباطی به‌ ویژه کنار جاده‌ها سبب ایجاد مشکلات بهداشتی و تجمع سگ‌های ولگرد در رفسنجان شده است.
تخلیه زباله‌ها و مشکلات زیست‌محیطی در رفسنجان

دانلود سرا

View more posts from this author