تربیت خبرنگاران حرفه‌ای لازمه تقویت فضای رسانه‌ای کردستان است

تربیت خبرنگاران حرفه‌ای لازمه تقویت فضای رسانه‌ای کردستان است
استاندار کردستان گفت: استعدادهای بسیار خوبی در حوزه خبرنگاری و روزنامه‌نگاری در کردستان وجود دارد که باید با آموزش‌های کاربردی، خبرنگاران و روزنامه‌نگاران حرفه‌ای را برای تقویت فضای رسانه‌ای تربیت کرد.

تربیت خبرنگاران حرفه‌ای لازمه تقویت فضای رسانه‌ای کردستان است

استاندار کردستان گفت: استعدادهای بسیار خوبی در حوزه خبرنگاری و روزنامه‌نگاری در کردستان وجود دارد که باید با آموزش‌های کاربردی، خبرنگاران و روزنامه‌نگاران حرفه‌ای را برای تقویت فضای رسانه‌ای تربیت کرد.
تربیت خبرنگاران حرفه‌ای لازمه تقویت فضای رسانه‌ای کردستان است

View more posts from this author