ترجمه قرآن باید یک گام از زبان روز بالاتر باشد

ترجمه قرآن باید یک گام از زبان روز بالاتر باشد
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: ترجمه قرآن باید به زبان روز باشد اما در عین حال انتظار می‌رود که ترجمه کتاب مقدس دارای فخامت و یک گام از زبان روز بالاتر باشد.

ترجمه قرآن باید یک گام از زبان روز بالاتر باشد

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: ترجمه قرآن باید به زبان روز باشد اما در عین حال انتظار می‌رود که ترجمه کتاب مقدس دارای فخامت و یک گام از زبان روز بالاتر باشد.
ترجمه قرآن باید یک گام از زبان روز بالاتر باشد

دانلود سرا

View more posts from this author