تردد خودروهای برقی در پیاده‌راه رشت

تردد خودروهای برقی در پیاده‌راه رشت
مدیرعامل سازمان حمل و نقل، بار و مسافر شهرداری رشت از خریداری و تردد 11 خودروی برقی برای جابه‌جایی شهروندان در پیاده‌راه بافت مرکزی این شهر خبر داد.

تردد خودروهای برقی در پیاده‌راه رشت

مدیرعامل سازمان حمل و نقل، بار و مسافر شهرداری رشت از خریداری و تردد 11 خودروی برقی برای جابه‌جایی شهروندان در پیاده‌راه بافت مرکزی این شهر خبر داد.
تردد خودروهای برقی در پیاده‌راه رشت

خبرگذاری اصفحان

دانلود موزیک

View more posts from this author