ترمینال اردبیل به خارج از محدوده شهر انتقال می‌یابد/ محور اردبیل – سرچم ایمن و استاندارد است

ترمینال اردبیل به خارج از محدوده شهر انتقال می‌یابد/ محور اردبیل – سرچم ایمن و استاندارد است
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل گفت: با حل مشکل معارض شاهد انتقال ترمینال اردبیل به خارج از محدوده شهر خواهیم بود.

ترمینال اردبیل به خارج از محدوده شهر انتقال می‌یابد/ محور اردبیل – سرچم ایمن و استاندارد است

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل گفت: با حل مشکل معارض شاهد انتقال ترمینال اردبیل به خارج از محدوده شهر خواهیم بود.
ترمینال اردبیل به خارج از محدوده شهر انتقال می‌یابد/ محور اردبیل – سرچم ایمن و استاندارد است

View more posts from this author