ترویج سبک زندگی اسلامی در بین کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری

ترویج سبک زندگی اسلامی در بین کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری گفت: ترویج سبک زندگی اسلامی از رویکردهای اصلی کانون پرورش فکری کودکان در این استان است.

ترویج سبک زندگی اسلامی در بین کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری گفت: ترویج سبک زندگی اسلامی از رویکردهای اصلی کانون پرورش فکری کودکان در این استان است.
ترویج سبک زندگی اسلامی در بین کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری

روزنامه ایران

View more posts from this author