ترکیب هیات مدیره بزرگترین انجمن صنفی هرمزگان مشخص شد

ترکیب هیات مدیره بزرگترین انجمن صنفی هرمزگان مشخص شد
در انتخابات هیأت مدیره انجمن‌های صنفی شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای بندرعباس، ترکیب هیأت مدیره بزرگ‌ترین تشکل صنفی هرمزگان مشخص شد.

ترکیب هیات مدیره بزرگترین انجمن صنفی هرمزگان مشخص شد

در انتخابات هیأت مدیره انجمن‌های صنفی شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای بندرعباس، ترکیب هیأت مدیره بزرگ‌ترین تشکل صنفی هرمزگان مشخص شد.
ترکیب هیات مدیره بزرگترین انجمن صنفی هرمزگان مشخص شد

View more posts from this author