تشدید نظارت و بازرسی بر بازار ماه رمضان در آذربایجان غربی

تشدید نظارت و بازرسی بر بازار ماه رمضان در آذربایجان غربی
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی از تشدید نظارت و بازرسی بر بازار ماه رمضان در آذربایجان غربی خبر داد.

تشدید نظارت و بازرسی بر بازار ماه رمضان در آذربایجان غربی

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی از تشدید نظارت و بازرسی بر بازار ماه رمضان در آذربایجان غربی خبر داد.
تشدید نظارت و بازرسی بر بازار ماه رمضان در آذربایجان غربی

روزنامه قانون

View more posts from this author