تشکیل دبیرخانه دائمی همایش ملی غار کرفتو

تشکیل دبیرخانه دائمی همایش ملی غار کرفتو
فرماندار دیواندره خواستار تشکیل دبیرخانه دائمی اثر باستانی غار کرفتو در این شهرستان شد.

تشکیل دبیرخانه دائمی همایش ملی غار کرفتو

فرماندار دیواندره خواستار تشکیل دبیرخانه دائمی اثر باستانی غار کرفتو در این شهرستان شد.
تشکیل دبیرخانه دائمی همایش ملی غار کرفتو

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

View more posts from this author