تشکیل 340 پرونده تخلف در حوزه اصناف خراسان جنوبی

تشکیل 340 پرونده تخلف در حوزه اصناف خراسان جنوبی
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در پنج ماه اخیر 10 هزار بازرسی در استان وجود داشته است، گفت: در راستای این بازرسی‌ها 340 پرونده به میزان 628 میلیون تومان تشکیل شده است.

تشکیل 340 پرونده تخلف در حوزه اصناف خراسان جنوبی

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در پنج ماه اخیر 10 هزار بازرسی در استان وجود داشته است، گفت: در راستای این بازرسی‌ها 340 پرونده به میزان 628 میلیون تومان تشکیل شده است.
تشکیل 340 پرونده تخلف در حوزه اصناف خراسان جنوبی

مرجع توریسم

View more posts from this author