تشیع و خاکسپاری پیکر مطهر 2 شهید گمنام در جزیره فارو

تشیع و خاکسپاری پیکر مطهر 2 شهید گمنام در جزیره فارو
جانشین منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه از تشییع و خاکسپاری 2 شهید در جزیره فارو و 3 شهید گمنام دیگر در بندرکنگ خبر داد.

تشیع و خاکسپاری پیکر مطهر 2 شهید گمنام در جزیره فارو

جانشین منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه از تشییع و خاکسپاری 2 شهید در جزیره فارو و 3 شهید گمنام دیگر در بندرکنگ خبر داد.
تشیع و خاکسپاری پیکر مطهر 2 شهید گمنام در جزیره فارو

View more posts from this author