تصادف کامیون با اتوبوس در جاده مرگ 10 مصدوم بر جای گذاشت

تصادف کامیون با اتوبوس در جاده مرگ 10 مصدوم بر جای گذاشت
محور بافق به یزد که از سوی محلی‌ها به جاده مرگ مشهور شده عصر امروز بازهم حادثه آفرید و 10 مصدوم برجای گذاشت.

تصادف کامیون با اتوبوس در جاده مرگ 10 مصدوم بر جای گذاشت

محور بافق به یزد که از سوی محلی‌ها به جاده مرگ مشهور شده عصر امروز بازهم حادثه آفرید و 10 مصدوم برجای گذاشت.
تصادف کامیون با اتوبوس در جاده مرگ 10 مصدوم بر جای گذاشت

View more posts from this author