تعداد خانه‌های کبدی در کشور به 22 مورد افزایش می‌یابد

تعداد خانه‌های کبدی در کشور به 22 مورد افزایش می‌یابد
رئیس فدراسیون کبدی با اشاره به وجود 18 خانه کبدی در کشور گفت: این تعداد امسال به 22 خانه کبدی افزایش خواهد یافت.

تعداد خانه‌های کبدی در کشور به 22 مورد افزایش می‌یابد

رئیس فدراسیون کبدی با اشاره به وجود 18 خانه کبدی در کشور گفت: این تعداد امسال به 22 خانه کبدی افزایش خواهد یافت.
تعداد خانه‌های کبدی در کشور به 22 مورد افزایش می‌یابد

آهنگ جدید

View more posts from this author