تعداد شهدای خلخال از مرز 500 شهید گذشت

تعداد شهدای خلخال از مرز 500 شهید گذشت
فرماندار خلخال گفت: با ورود پیکر مطهر شهید فرید کاویانی از شهدای مدافع حرم شمار شهدای خلخال از مرز 500 شهید گذشت.

تعداد شهدای خلخال از مرز 500 شهید گذشت

فرماندار خلخال گفت: با ورود پیکر مطهر شهید فرید کاویانی از شهدای مدافع حرم شمار شهدای خلخال از مرز 500 شهید گذشت.
تعداد شهدای خلخال از مرز 500 شهید گذشت

مد روز

View more posts from this author