تعریف 3 پروژه گردشگری و صنایع دستی از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی در کهگیلویه و بویراحمد

تعریف 3 پروژه گردشگری و صنایع دستی از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی در کهگیلویه و بویراحمد
مدیرکل گردشگری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به آمادگی این دستگاه در اجرای فرمان اقتصاد مقاومتی از تعریف سه پروژه گردشگری و صنایع دستی از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی برای این استان خبر داد.

تعریف 3 پروژه گردشگری و صنایع دستی از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی در کهگیلویه و بویراحمد

مدیرکل گردشگری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به آمادگی این دستگاه در اجرای فرمان اقتصاد مقاومتی از تعریف سه پروژه گردشگری و صنایع دستی از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی برای این استان خبر داد.
تعریف 3 پروژه گردشگری و صنایع دستی از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی در کهگیلویه و بویراحمد

خرم خبر

View more posts from this author