تعلل در پرداخت مطالبات گندم‌کاران باید جبران شود

تعلل در پرداخت مطالبات گندم‌کاران باید جبران شود
نماینده مغان در شورای استان اردبیل گفت: بخش عظیمی از مطالبات گندم‌کاران پرداخت نشده در حالی که انتظار می‌رود در کمک و حمایت از زارعان و تولیدکنندگان بستری فراهم آید تا این مطالبات پرداخت شود.

تعلل در پرداخت مطالبات گندم‌کاران باید جبران شود

نماینده مغان در شورای استان اردبیل گفت: بخش عظیمی از مطالبات گندم‌کاران پرداخت نشده در حالی که انتظار می‌رود در کمک و حمایت از زارعان و تولیدکنندگان بستری فراهم آید تا این مطالبات پرداخت شود.
تعلل در پرداخت مطالبات گندم‌کاران باید جبران شود

View more posts from this author